Sprawna i profesjonalna
Posiada wszelkie zalety by sprostać...

W naszym kraju od stycznia 2009 zostały wdrożone zapisy dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002r. dotycząca jakości energetycznej budynków). We wrześniu 2007 roku znowelizowano polskie przepisy Prawa budowlanego, według których od stycznia 2009r. obowiązkowa jest certyfikacja energetyczna budynków.

Świadectwa energetyczne wprowadzają informację o energochłonności budynków i tym samym pozwalają oszacować koszty ich eksploatacji. Będą więc miały znaczny wpływ na wartość naszych nieruchomości na rynku.

Co to jest charakterystyka energetyczna?

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię do celów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Parametry charakterystyki wraz z wartością EP dla warunków teoretycznych projektu, w praktyce będą różnić się od rzeczywistych, dlatego też charakterystyki powinny być wykonywane z przystosowaniem do warunków lokalnych.

Uwaga!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U. nr 201 poz.1239 z dnia 13 listopada 2008r.) składający wniosek o pozwolenie na budowę jest zwolniony z obowiązku dołączania charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub niewielkich obiektów gospodarczych, czyli wszystkich projektów z naszej kolekcji.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat)?

Jest to dokument zawierający podstawowe wskaźniki dotyczące zużycia energii, ochrony cieplnej oraz ocenę poziomu jakości energetycznej zrealizowanego budynku. Obowiązek dołączania od 1 stycznia 2009r. Świadectwa charakterystyki energetycznej do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku oznacza, że po zakończeniu budowy należy zlecić uprawnionej do tego osobie wykonanie takiego dokumentu. Jest on ważny przez 10 lat.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki?

Nie wiesz, gdzie szukać audytorów? Skontaktuj się z naszym biurem po wybudowaniu domu, a my wykonamy dla Ciebie świadectwo charakterystyki energetycznej lub skontaktujemy Cię z naszymi audytorami na terenie Polski.

Na Świadectwie charakterystyki energetycznej znajduje się kilka podstawowych informacji, w tym:

  • ogólny opis budynku wg konkretnego projektu z naszej kolekcji,
  • suwak energetyczny - graficzne przedstawienie obliczeniowego zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) w porównaniu do parametrów normatywnie wymaganych [WT2008],
  • charakterystyka techniczno-użytkowa budynku,
  • zestawienie podziału zapotrzebowania domu na energię,
  • uwagi w zakresie możliwości zamniejszenia zapotrzebowania na energię końcową, informacje dodatkowe i objaśnienia.

Suwak energetyczny

Suwak energetyczny, który zastąpił w Polsce klasy energetyczne, przedstawia porównanie wskaźnika EP z wartością porównawczą EP wynikającą z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych (wg WT2008-warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238). To porównanie wskaźnika EP obliczonego w oparciu o dane rzeczywiste ocenianego budynku z wyliczoną wartością referencyjną stanowi jakościową ocenę energetyczną budynku.

Dla inwestora, będącego na etapie wyboru projektu, najistotniejszym elementem charakterystyki energetycznej jest zestawienie podziału zapotrzebowania domu na energię. Zestawienie pozwala na porównywanie projektów pod kątem ich energooszczędności.

Zapotrzebowanie energii oblicza się kolejno dla wielkości energii użytkowej (bezpośrednio wykorzystywanej do ogrzewania [EA] i przygotowania c.w.u.), wielkości energii końcowej[EK] (dostarczonej do budynku, uwzględniającej straty wynikające ze sprawności systemów instalacyjnych) oraz wielkości energii pierwotnej [EP] (uwzględniającej straty przy wytwarzaniu i przesyle energii oraz rodzaj nośnika energii wraz z jego oddziaływaniem na środowisko).

Ocena energetyczna budynku

Powyższy schemat obrazuje jak wiele czynników wpływa na ostateczną ocenę energetyczną budynku [EP]. Chcąc najtrafniej ocenić jakość energooszczędną domu i faktyczne koszty jego późniejszej eksploatacji już na etapie projektu, trzeba wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu [EA].

Współczynnik zapotrzebowania na ciepło - EA określa, jak dobrze dom jest zabezpieczony przed stratami ciepła niezależnie od zainstalowanych w nim urządzeń grzewczych, strat energii w wyniku ich działania oraz oddziaływania urządzeń na środowisko. Wystarczy bowiem zastosować w końcowych obliczeniach piec na biomasę, a na pewno współczynnik EP będzie korzystny, nawet przy niezadowalającej izolacyjności termicznej i nadmiernych stratach ciepła przez wentylację. Z tego powodu przy wszystkich naszych projektach podajemy wartość EA, aby można było porównywać poszczególne projekty pod kątem ich faktycznej energooszczędności.